„Podrška participativnom upravljanju u zaštiti okoliša u Sjeveroistočnoj BiH“

sepi

Projekat „Podrška participativnom upravljanju u zaštiti okoliša u Sjeveroistočnoj BiH“ je finansijski podržan od strane Balkan Trust for Democracy projekta German Marshall Fund of the United States. Implementiran je u periodu od februara do decembra 2012. godine.

Opći cilj ovog projekta je jačanje provedbe demokratskih načela u povezivanju građana i vlasti prilikom donošenja odluka i rješavanja problema u sektoru zaštite okoliša u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, kroz podršku sudjelovanju i saradnji svih učesnika(vlasti,privredni sektor,nevladine organizacije i građani) na području tri administrativne jedinice(Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt) u aktivnostima za usklađivanje s europskim zakonima o zaštiti okoliša i sustava praćenja.

Podciljevi projekta su:

  • Povećati razinu javne svijesti o pravima građana na informiranje i sudjelovanje u upravljanju ekološkim pitanjima;
  • Omogućiti dostupnost informacija o stanju okoliša i sistem praćenja koji bi edukovao građane na ciljanoj regiji;
  • Poboljšati dijalog i saradnju na rješavanju ekoloških problema između svih učesnika u procesu, vlade,privrednih subjekata i građana iz tri različite administrativne jedinice u Sjeveroistočnoj BiH sa odvojenim vlastima i legislativom (Federacija BiH,Republika Srpska i Brčko Distrikt).

Za postizanje ciljeva projekta, dizajnirane su četri glavne komponente:

  1. Analiza demokratizacije u rješavanju ekoloških pitanja
  2. Pregled stanja okoliša u ciljnim općinama,
  3. Definisanje mjera za poboljšanje učešća u rješavanju ekoloških problema
  4. Niz aktivnosti u sklopu kojih će se rezultati projekta podijeliti sa interesnim grupama, društvenom zajednicom i partnerima na projektu.

Dizajn: elt.design2012@gmail.com
Sva prava zadržana